Загальноосвiтня школа № 36 м. Харкова


Україна
понад усе!

 

 

Захід "Квітка пам'яті"

Свято "Прощавай, Букварику" у 1-му класі

Хореографічний колектив "Бамбіно"

Свято "Останній дзвоник"

Виставка "Світ захоплень моєї родини"

Свято Вишиванки

Випускний вечір у 4-му класі

Example Frame

Харкiвська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 36
Харкiвської мiської ради Харкiвської областi
Мiнiстерство освiти i науки України

 

Прийом до школи         Прийом до школи  

Адреса: 61023, вул. Алчевських, 55, м. Харкiв, Україна,
тел. (057) 725-19-19, 725-18-34,
e-mail: h_sc36@ukr.net
сайт: http://school36.cc.ua/
Рiк заснування школи - 1923.

Директор: кандидат педагогiчних наук, доцент, учитель-методист, учитель математики Ричкова Лариса Володимирiвна

Контингент учнiв: станом на 2019-2020 р. у школi навчається 527 учнiв

Мова (мови) освітнього процесу: українська, російська

Профiльне навчання: фiлологiчний та хiмiко-бiологiчний напрям

Iдея: Створення шкiльного середовища на засадах класичної педагогiки з метою реалiзацiї вимог сучасної фiлософiї освiти.

Концепцiя: Глобально орiєнтоване навчання i виховання дiтей.

Мета: Розвиток компетентної, гармонiйно-цiлiсної особистостi, здатної до застосування набутих знань для розв'язання глобальних проблем людства, свiту. Спроможної до реалiзацiї мiсiї громадянина світу.

Прiоритет школи: Плекати iнтелектуально та духовно розвинену особистість з високими моральними цiнностями, яка знайде своє мiсце у глобалiзованому свiтi, буде готова до продовження освiти протягом усього життя.

Фiлософiя школи:

 • Hавчання i виховання мають бути глобально орiєнтованими;
 • Духовнiсть, компетентнiсть, iнтелiгентнiсть - критерiї, притаманнi сучаснiй освiченiй людинi;
 • Прогрес людства визначається рiвнем iнтелекту особистостi;
 • Освiта повинна бути не вузькоспецiалiзованою, а загальнорозвивальною;
 • "Навчити глобально мислити, навчити вчитися" - не гасло, а мета дiяльностi кожного вчителя;
 • Система виховання - демократична, спрямована на те, щоб кожна дитина вiдчувала себе особистiстю;
 • Дiти, вчителi, батьки - партнери, якi розумiють i поважають фiлософiю один одного;
 • Система дiяльностi учня й учителя єдина - результат;
 • Ставлення до дитини як стратегiчного партнера, повага її самобутнiстi;
 • Виховувати у дiтей потребу пiдходити до знань як до iнструменту розв'язання життєвих проблем;
 • Висока ефективнiсть навчально-пiзновальної дiяльностi досягається завдяки глибокої її психологiзацiї;
 • Високий професiоналiзм, дослiдницька дiяльнiсть учителя, творчий пошук та творчий неспокiй - риси вчителя.

Загальнi вiдомостi:
Глобально орiєнтоване навчання - генеральний напрям педагогiчної i управлiнської дiяльностi школи, що сприяє адаптацiї дитини до iнтегративних процесiв людської спiльноти, створенню умов для його самореалiзацiї у рiзних видах творчої працi та задоволенню потреб та iнтересiв суспiльства.

У центрi навчально-виховного процесу школи стоїть учень з його обдарованiстю, високими потенцiйними можливостями та iндивiдуальними запитаннями.

У зв'язку з цим розвиток компетентної, гармонiйно-цiлiсної особистостi, як кiнцева мета дiяльностi школи, забезпечується у навчальному закладi за таких педагогiчних умов:

 • органiзацiя глобально-орiєнтованого навчання i виховання;
 • розробка авторських i адаптованих навчальних програм;
 • модернiзацiя змiсту навчання;
 • удосконалення методiв навчання i форм органiзацiї навчально-пiзнавальної дiяльностi учнiв;
 • розвиток глобального мислення, творчого потенцiалу суб'єктiв навчально-виховного процесу;
 • створення системи проектної дiяльностi;
 • забезпечення наступностi навчання;
 • встановлення тiсної спiвпрацi з батьками та учнями;
 • реалiзацiя компетентiсної моделi випускника кожного ступеня навчання.

У процесi освiти ми вчились у минулого, намагаючись вiдтворити i вiдновити його; настав час учитися у майбутнього, випереджаючи його....

Адмiнiстрацiя

Ричкова Лариса Володимирiвна
Директор
Харкiвської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 36
Харкiвської мiської ради Харкiвської областi
кандидат педагогiчних наук, доцент, учитель-методист

Прийом вiдвiдувачiв:
понедiлок 08-00 - 10-00
cереда      15-00 - 17-00
п'ятниця   15-00 - 17-00

Контактнi данi:
Тел.: (057) 725-19-19
e-mail: h_sc36@ukr.net
Зарянська-Василенко Тетяна Iванiвнa
Заступник директора з навчально-виховної роботи
Харкiвської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 36
Харкiвської мiської ради Харкiвської областi
вчитель бiологiї i хiмiї

Прийом вiдвiдувачiв:
понедiлок 15-00 - 17-00
п'ятниця   15-00 - 17-00

Контактнi данi:
Тел.: (057) 725-18-34
e-mail: h_sc36@ukr.net
Малахова Анжела Анатолiївна
Заступник директора з навчально-виховної роботи
Харкiвської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 36
Харкiвської мiської ради Харкiвської областi
учитель початкових класiв

Прийом вiдвiдувачiв:
вiвторок    15-00 - 17-00
четвер      15-00 - 17-00

Контактнi данi:
Тел.: (057) 725-18-34
e-mail: h_sc36@ukr.net
Рудiч Людмила Геннадiївна
Заступник директора з виховної роботи
Харкiвської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 36
Харкiвської мiської ради Харкiвської областi
вчитель української мови та лiтератури

Прийом вiдвiдувачiв:
середа    15-00 - 17-00

Контактнi данi:
Тел.: (057) 725-18-34
e-mail: h_sc36@ukr.net

 

 

  
       
       

 

Наш соцiальний партнер
Нацiональний унiверситет цивiльного захисту України

 

Вiдеоролiк
"Любов до науки зi шкiльної лави. Здобуття учнiв Харкова"
з презентацiї досвiду роботи ХЗОШ №36 по програмi "Обдарованi дiти".

 

 

 

 

© 2011-2020 Харкiвська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 36

В дизайнi цiєї сторiнки використани мотиви Петрикiвського декоративно-орнаментального малярства