Харківський ліцей № 36


Україна
понад усе!

 

 

Комунальний заклад
«Харківський ліцей № 36
Харкiвської мiської ради»

 

Адреса: 61023, вул. Алчевських, 55, м. Харкiв, Україна,
тел. (057) 725-19-19, 725-18-34,
e-mail: h_sc36@ukr.net
сайт: http://school36.cc.ua/
Рiк заснування ліцею - 1923.

Директор: кандидат педагогiчних наук, доцент, учитель-методист, учитель математики Ричкова Лариса Володимирiвна

Контингент учнiв: станом на 2023-2024 р. у ліцеї навчається 498 учнів

Мова освітнього процесу: українська

Профiльне навчання: фiлологiчний та математичний напрям

Iдея: Створення ліцейського середовища на засадах класичної педагогiки з метою реалiзацiї вимог сучасної фiлософiї освiти.

Концепцiя: Глобально орiєнтоване навчання i виховання дiтей.

Мета: Розвиток компетентної, гармонiйно-цiлiсної особистостi, здатної до застосування набутих знань для розв'язання глобальних проблем людства, свiту. Спроможної до реалiзацiї мiсiї громадянина світу.

Прiоритет ліцею: Плекати iнтелектуально та духовно розвинену особистість з високими моральними цiнностями, яка знайде своє мiсце у глобалiзованому свiтi, буде готова до продовження освiти протягом усього життя.

Фiлософiя ліцею:

 • Hавчання i виховання мають бути глобально орiєнтованими;
 • Духовнiсть, компетентнiсть, iнтелiгентнiсть - критерiї, притаманнi сучаснiй освiченiй людинi;
 • Прогрес людства визначається рiвнем iнтелекту особистостi;
 • Освiта повинна бути не вузькоспецiалiзованою, а загальнорозвивальною;
 • "Навчити глобально мислити, навчити вчитися" - не гасло, а мета дiяльностi кожного вчителя;
 • Система виховання - демократична, спрямована на те, щоб кожна дитина вiдчувала себе особистiстю;
 • Дiти, вчителi, батьки - партнери, якi розумiють i поважають фiлософiю один одного;
 • Система дiяльностi учня й учителя єдина - результат;
 • Ставлення до дитини як стратегiчного партнера, повага її самобутнiстi;
 • Виховувати у дiтей потребу пiдходити до знань як до iнструменту розв'язання життєвих проблем;
 • Висока ефективнiсть навчально-пiзновальної дiяльностi досягається завдяки глибокої її психологiзацiї;
 • Високий професiоналiзм, дослiдницька дiяльнiсть учителя, творчий пошук та творчий неспокiй - риси вчителя.

Загальнi вiдомостi:
Глобально орiєнтоване навчання - генеральний напрям педагогiчної i управлiнської дiяльностi ліцею, що сприяє адаптацiї дитини до iнтегративних процесiв людської спiльноти, створенню умов для його самореалiзацiї у рiзних видах творчої працi та задоволенню потреб та iнтересiв суспiльства.

У центрi навчально-виховного процесу ліцею стоїть учень з його обдарованiстю, високими потенцiйними можливостями та iндивiдуальними запитаннями.

У зв'язку з цим розвиток компетентної, гармонiйно-цiлiсної особистостi, як кiнцева мета дiяльностi ліцею, забезпечується у навчальному закладi за таких педагогiчних умов:

 • органiзацiя глобально-орiєнтованого навчання i виховання;
 • розробка авторських i адаптованих навчальних програм;
 • модернiзацiя змiсту навчання;
 • удосконалення методiв навчання i форм органiзацiї навчально-пiзнавальної дiяльностi учнiв;
 • розвиток глобального мислення, творчого потенцiалу суб'єктiв навчально-виховного процесу;
 • створення системи проектної дiяльностi;
 • забезпечення наступностi навчання;
 • встановлення тiсної спiвпрацi з батьками та учнями;
 • реалiзацiя компетентiсної моделi випускника кожного ступеня навчання.

У процесi освiти ми вчились у минулого, намагаючись вiдтворити i вiдновити його; настав час учитися у майбутнього, випереджаючи його....

Вас вiтає
Харківський ліцей № 36
Харкiвської мiської ради

Вiртуальна екскурсiя до закладу

 

 
САЙТ

 

 

Корисні посилання


 

Наш соцiальний партнер
Нацiональний унiверситет цивiльного захисту України

 

 

 

 

 

© 2011-2023 Харківський ліцей № 36

В дизайнi цiєї сторiнки використани мотиви Петрикiвського декоративно-орнаментального малярства