Харківський ліцей № 36
  Iнформація для батьків майбутніх першокласників! - Прийом заяв батьків для зарахування дітей до 1-х класів здійснюватиметься з 08 квітня.  Відвідайте сторінку "Прийом до ліцею"


Україна
понад усе!

 

 

Комунальний заклад
«Харківський ліцей № 36
Харкiвської мiської ради»

 

Адреса: 61023, вул. Алчевських, 55, м. Харкiв, Україна,
тел. (057) 725-19-19, 725-18-34,
e-mail: h_sc36@ukr.net
сайт: http://school36.cc.ua/
Рiк заснування ліцею - 1923.

Директор: кандидат педагогiчних наук, доцент, учитель-методист, учитель математики Ричкова Лариса Володимирiвна

Контингент учнiв: станом на 2023-2024 р. у ліцеї навчається 498 учнів

Мова освітнього процесу: українська

Профiльне навчання: фiлологiчний та математичний напрям

Iдея: Створення ліцейського середовища на засадах класичної педагогiки з метою реалiзацiї вимог сучасної фiлософiї освiти.

Випускник ліцею – освічений українець, всебічно розвинений, відповідальний громадянин та патріот, здатний до розвитку та інновацій.

Головною метою освітньої діяльності ХЛ № 36 є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, забезпечення реалізації права громадян на рівний доступ до якісної повної загальної середньої освіти.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

 • - вільне володіння державною мовою;
 • - здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • - математична компетентність;
 • - компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • - інноваційність;
 • - екологічна компетентність;
 • - інформаційно – комунікаційна компетентність;
 • - навчання впродовж життя;
 • - громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • - культурна компетентність;
 • - підприємливість та фінансова грамотність;
 • - інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Основні цілі закладу освіти:

 • - підвищення якості освітніх послуг;
 • - створення нового освітнього середовища в умовах НУШ;
 • - розбудова інклюзивної освіти;
 • - впровадження інноваційних форм, методів і засобів навчання;
 • - реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі;
 • - забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників освітнього процесу;
 • - активізація діяльності закладу в освітньому просторі міста та регіону;
 • - формування позитивного іміджу освітнього закладу;
 • - розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти за напрямками «Освітнє середовище», «Оцінювання здобувачів освіти», «Діяльність педагогічних працівників», «Управлінська діяльність»;
 • - розвиток обдарованості, здібностей, нахилів дитини, її природнього потенціалу засобами уроку та у позаурочній діяльності;
 • - залучення громадськості, соціальне партнерство.

Заклад реалізує такі основні завдання:

 • - формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства, реалізації компетентнісного підходу, принципу дитиноцентризму;
 • - диверсифікація форм методичної роботи з учителями на основі диференційованого підходу, стимулювання педагогів до самоосвітньої діяльності;
 • - підвищення якості освітніх послуг у відповідності до Державних стандартів освіти;
 • - здійснення освітнього процесу відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей учнів;
 • - забезпечення збереження та зміцнення здоров’я дітей;
 • - підтримка дітей та молоді з особливими освітніми потребами;
 • - удосконалення системи активного включення сім’ї в процес самовизначення, самореалізації учнів;
 • - розвиток партнерства, волонтерства, самоврядування;
 • - вдосконалення розвивального та мотиваційного простору школи;
 • - підвищення інформаційної культури учнів та учителів;
 • - реалізація засад універсального дизайну в оформленні освітнього середовища;
 • - дотримання норм академічної доброчесності;
 • - створення умов для організації харчування, медичного обслуговування здобувачів освіти на високому рівні;
 • - модернізація матеріально – технічної бази школи;
 • - залучення громадськості до управління закладом;
 • - розвиток обдарованості, здібностей, нахилів дитини, її природнього потенціалу засобами уроку та позаурочної діяльності;
 • - реалізація моніторингових досліджень в межах програми внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • - впровадження сучасних форм і методів виховання;
 • - виховання на цінностях:
  • усвідомлення неповторності кожної людини, її безумовної унікальності, яка має бути прийнята іншими задля створення сприятливих умов для розвитку особистості та суспільства загального добробуту;
  • розуміння необхідності шанобливого ставлення до інших людей, зокрема представників інших етнічних, національних, релігійних, расових груп, соціальних верств населення, а також їхніх поглядів, особливостей та звичаїв;
  • створення можливостей для утвердження та розвитку надбань різних культур, підвищення мультикультурної освіченості учасників освітнього процесу;
  • верховенство права;
  • усвідомлення учасниками освітнього процесу неприйнятності ідеї надання чи одержання незаконних переваг чи обмежень в обмін на неправомірну вигоду матеріального чи нематеріального характеру;
  • вдячність та відданість своєму народові;
  • дотримання законів та суспільно – корисних правил життєдіяльності;
  • відчуття гордості за надбання національної культури, мови, історії, традицій;
  • урахування суспільного інтересу у своїй повсякденній діяльності;
  • готовність діяти в інтересах народу;
  • рівновага у взаєминах «Людина – природа» через врахування знань та навичок про охорону довкілля у прийнятті певних рішень або повсякденній діяльності;
  • дотримання соціальних норм, що вважаються загально виправданими та сприяють ефективній взаємодії членів суспільства й забезпеченню його сталого розвитку;
  • право кожної людини на самореалізацію;
  • відповідальність перед суспільством за виявлення своєї свободи, за своє самовираження.

Візія закладу освіти: лідер серед закладів загальної середньої освіти з високою корпоративною культурою та інноваційним підходом до вирішення освітніх задач.

Місія закладу освіти: формування освіченої, розвиненої, цілісної особистості учня – громадянина, патріота, носія цінностей шляхом розбудови компетентнісно – орієнтованого навчально – виховного середовища, створення умов для розвитку потенціалу кожної дитини, надання якісних освітніх послуг.

Цінності:

 • - людина як найвища цінність, неповторна особистість (плекаємо, поважаємо, дбаємо);
 • - лідерство (розвиваємо, взаємодіємо, допомагаємо);
 • - громада (співпрацюємо, сприяємо, діємо);
 • - довіра (заслуговуємо, не втрачаємо, підтримуємо);
 • - професіоналізм (культивуємо, зростаємо, прагнемо);
 • - духовність (долучаємося, зберігаємо, шануємо);
 • - свобода (розуміємо, захищаємо, не порушуємо);
 • - відповідальність (несемо, дотримуємося, виконуємо);
 • - якість (підвищуємо, вдосконалюємо, забезпечуємо);
 • - рівність учасників освітнього процесу;
 • - здоровий спосіб життя;
 • - патріотизм (виховуємо на духовних та культурних цінностях держави);
 • - історія закладу (зберігаємо, вивчаємо та приумножуємо).

Основні принципи побудови закладу освіти

Діяльність закладу освіти базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації, та передбачає:

 • - доступність для кожного, рівне право на навчання;
 • - рівність умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • - гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських і національних духовних цінностей;
 • - органічний зв'язок з освітою та національними історією, культурою, традиціями;
 • - незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
 • - науковий, світський характер освіти;
 • - постійне вдосконалення освіти на основі найновіших досягнень науки, техніки, культури; посилення світоглядних функцій навчання;
 • - взаємозв'язок із наукою, створення умов для розбудови науково
 • - пізнавальної діяльності;
 • - гнучкість і прогностичність системи роботи закладу;
 • - послідовність і наступність навчання, внутрішня єдність структури й організаційних основ освітнього процесу;
 • - довіра, повага, партнерство, дотримання етики між учасниками освітнього процесу;
 • - постійне удосконалення, підвищення якості надання освітніх послуг;
 • - збереження життя, здоров’я здобувачів освіти.

Вас вiтає
Харківський ліцей № 36
Харкiвської мiської ради

Вiртуальна екскурсiя до закладу

 
САЙТ

 

 

Корисні посилання


 

Наш соцiальний партнер
Нацiональний унiверситет цивiльного захисту України

 

 

 

 

 

© 2011-2024 Харківський ліцей № 36

В дизайнi цiєї сторiнки використани мотиви Петрикiвського декоративно-орнаментального малярства