Загальноосвiтня школа № 36 м. Харкова
 


Україна
понад усе !

100
років

1923-2023

 

Директори школи

 

За 100 рокiв iснування школою керували всього 5 директорiв.

 
 

 
З 1923 р. по 1939 р. Туторський Павло Васильович Народився у 1890 р. До революцiї вчитель географiї в гiмназiї. У тi важки часи Павло Васильович багатьом учням-сиротам був замiсть батька. У 1939 р. призначен директором Iнститута вдосконалення вчiтелiв в м. Харковi
 

 
З 1945 р. по 1975 р. Трусевич Михайло Павлович Заслужений учитель УРСР, учитель фiзики та математики. Iнiцiатор створення кабiнетної системи в мiстi та областi. За його iнiциативою на прикiнцi 50-х рокiв до школи був прибудований 4-х поверховий корпус, де розмiстилися спортивний зал, столярна та механiчна майстерня, бiблiотека.
 

 
З 1975 р. по 1982 р. Бакай Iван Петорович - талановитий фiзик i математик. Iван Петрович був вчителем за покликанням. В своєрiднiй манерi, легко та доступно вiн умiв розтулмачити учням складнi фiзичнi й математичнi поняття. Його уроки фiзики та астрономiї були неймовiрно цiкавими та iнформацiйними, а манера викладання говорила про незауряднiсть особистостi. Навiть учнi, якi не вiдрiзнялись зацiкавленiстю до цих предметiв, достатньо легко засвоювали змiст матерiалу. Головне чому навчав Iван Петрович - умiти бачити фiзичний змiст природних явищ. З часом цих умiнь набували бiльшiсть його учнiв. Учнi Iвана Петоровича згадують його уроки як однi з улюблених i самого Бакая пам'ятають як видатного i талановитого пелагога. Навiть тiльки видатний вчитель спроможен так серйозно впливати на долi своїх питомцiв.

 

 
З 1982 р. по 2002 р. Скопiнцева Валентина Миколаївна Пiсля закiнчення ХДУ iм. А.М. Горького була направлена до СШ №36. Працювала старшою пiонервожатою, бiблiотекарем, вчителем росiйської мови та лiтератури, завучем. В трудовiй книжцi Валентини Миколаївни є тiльки один запис про мiсце роботи -це школа № 36. Змiнювалися лише посади... Трудова дiяльнiсть педагога вiдзначена нагородами: Вiдмiнник народної освiти України (1973 р.), Вiдмiнник народної освiти СРСР (1975 р.). Сьогоднi Валентина Миколаївна продовжує працювати в рiднiй школi. Вона викладає росiйську мову та лiтературу i є керiвником програми "Обдаронванi дiти"

 

 
З 2002 р. Ричкова Лариса Володимирiвна Кандидат педагогiчних наук, доцент, вчитель-методист. У 1996 р. захистила дiсертацiю на тему: "Управлiння навчально-пiзнавальною дiяльностю школярiв у процесi розв'язання дидактичних сiтуацiй". Автор 50 наукових праць з проблем дидактики, теорiї виховання, соцiальної педагогики. Автор програми "Математичнi методи в економiцi", спiвавтор програм "Глобалiстика iз захопленням", "Основи адаптацiї та самореалiзацiї особистостi". Програма "Обдарованi дiти", що розроблена пiд керiвництвом Ричкової Л.В., у 2003 р. посiла перше мiсце на мiському конкурсi. Нагороджена багатьма почесними грамотами.

 

 

 

 

© 2008-2022 Харкiвська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 36

В дизайнi цiєї сторiнки використани мотиви Петрикiвського декоративно-орнаментального малярства