Загальноосвiтня школа № 36 м. Харкова
 


Україна
понад усе!

 

 

 

Музей школи

 

 

Відео екскурсія до Дня пам'яті та примирення і
Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

 

Мета створення музею:

1. Формування в учнiв нацiональної свiдомостi, любовi до рiдної землi.
2. Забезпечення духовної єдностi поколiнь та вивчення пам'яток матерiальної i духовної культури.
3. Формування освiченої творчої особистостi та сприяння вiдродженню i розбудови нацiональної системи освiти.
4. Формування громадянських цiнностей через залучення до створення музею.
5. Збереження шкiльних традицiй.

 

Головнi завдання роботи музею:

1. Розширення загальноосвiтньої пiдготовки учнiв засобами позакласної роботи.
2. Розвиток творчих iнтересiв в учнiв до пошукової, краєзнавчої, науково-дослiдницької, художньо-естетичної роботи.
3. Формування в учнiв розумiння нерозривного взаємозв'язку минулого, сучасного i майбутнього України.
4. Проведення культурно-освiтньої роботи серед учнiв.

 

Iдея створення музею iсторiї школи № 36 належить її директору, кандидату педагогiчних наук, учителю математики Ричковiй Ларисi Володимирiвнi та учителю росiйської мови та лiтератури Тарнопольськiй Адi Львовнi, яка працювала в школi з 1948 по 1990 рiк. Її уроки пам'ятає не одне поколiння випускникiв школи.

 

Матерiали та експонати для музею збиралися протягом тривалого часу. До цiєї роботи залучалися учнi та їхнi батьки, учителi та випускники школи, педагоги, якi працювали в школi, а тепер перебувають на пенсiї.

 

Значний вклад у створення музею внесли соцiальнi партнери з Харкiвського унiверситету цивiльного захисту України, ректором якого в той час був випускник школи 1969 року, генерал-майор внутрiшньої служби, кандидат психологiчних наук Росоха Володимир Омельянович

 

Урочисте вiдкриття Музею iсторiї школи № 36 вiдбулося у квiтнi 2008 року i було присвячене 85-рiччю школи. У примiщеннi шкiльного музею зустрiлися випускники минулих рокiв i сьогоднiшнi учнi

 

Робота з вивчення iсторiї школи продовжується i сьогоднi. В школi працює спецiальний гурток "Лiтописець" пiд керiвництвом учителя iсторiї Рибянцевої Н.I. Учасники гуртка ведуть пошукову роботу, проводять екскурсiї для учнiв школи та її гостей, органiзовують зустрiчi з випускниками школи, збирають матерiали для нових експозицiй. Розроблено статут музею iсторiї школи № 36 та Положення про музей.

 

Музей iсторiї школи № 36 складається з 12 експозицiй:

1. Так починалася iсторiя школи
2. Першi випускники
3. Вони керували школою
4. Учитель, перед именем твоим...
5. Вогнянi роки
6. Ми були першими
7. Теплом учительським зiгрiтi
8. Разом вчимося, граємо, пишемо, танцюємо, читаємо
9. Пiонерська i комсомольська юнiсть
10. Вiхи нашої iсторiї
11. Нашi друзi
12. Нашi досягнення

За традицiєю першi екскурсiї до музею проводяться для першокласникiв 1 вересня. Так починається їхнє знайомство зi школою.

Для учнiв 5-х класiв у музеї на початку навчального року проводиться перший урок iсторiї.

Протягом свого iснування музей вiдвiдало чимало гостей. Одними з перших були
1. Заступники директорiв шкiл Київського району.
2. Директори шкiл Київського району.
3. Рада директорiв мiста на чолi з О.I. Деменко - головою мiського управлiння освiти, яка залишила свої враження вiд вiдвiдування музею гостi залишили у Книзi вiдвiдувань.

Вiдвiдують музей школи її випускники, педагоги, якi ранiше працювали в школi i, навiть, потенцiйнi учнi. Так протягом двох останнiх рокiв гостями шкiльного музею стали випускники дитячого навчального закладу № 66

Ветерани Великої Вiтчизняної вiйни, якi проживають в мiкрорайонi школи


Випускниця школи, вiдома телеведуча Ольга Катлицька


Випускник школи, учитель англiйської мови Єршов К.С.


Випускник школи, доктор сiльськогосподарських наук, професор Грiнченко Т.О. разом з випускницями школи, якi сьогоднi працюють в нiй учителями Манжос О.В., Зарянська Т.I. та Русанова О.К.

Учитель хiмiї, яка зараз перебуває на пенсiї Вестфрiд Ц.Ю.


Випускник школи, фiзик Маслов К.В.


Випускник школи, лiкар-терапевт, публiцист Iгор Джадан та учитель англiйської мови Чернявська Ю.С. Екскурсiю для гостей проводить Тарнопольська А.Л.


Випускник школи, генерал-майор внутрiшньої служби, кандидат психологiчних наук Росоха В.О. дiлиться спогадами про шкiльнi роки з учнями 11-го класу

 

Сьогоднi головними напрямками роботи музею можна назвати такi:

1. Славетнi випускники школи № 36.
2. Педагоги, якi працювали в школi 30-х, 50-х роках.
3. До джерел ...

 

 

 

 

© 2011-2021 Харкiвська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 36

В дизайнi цiєї сторiнки використани мотиви Петрикiвського декоративно-орнаментального малярства